You are not logged in. (Login)

TNI-LMS มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร

  • บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สื่อการเรียนการสอน (Learning Resources) และห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) ใน TNI-LMS จะเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สื่อการเรียนการสอน บทเรียนเสริม สำหรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกท่าน เพียงแต่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ TNI-LMS
  • อาจารย์สามารถ ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ โดยทดลองสร้างรายวิชาใน TNI-LMS รายวิชาที่อาจารย์สร้างเพื่อศึกษา ทดลองนี้จะจัดอยู่ในส่วนของ Experimental Zone (ทดลองสร้างบทเรียน) และเพื่อการทดลองที่ครบถ้วน อาจารย์สามารถเลือกอนุญาติให้เฉพาะนักศึกษาของอาจารย์เข้ามาใช้บทเรียนได้ เพียงแต่อาจารย์ลงทะเบียนเป็นอาจารย์ใน ห้องเรียน TNI-LMS
  • อาจารย์ สามารถร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันสื่อการเรียนการสอน ใน ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสื่อฯ นั้น จะต้องเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ออนไลน์ อาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์สร้างขึ้นเอง หรือที่อาจารย์พบในอินเทอร์เน็ตและมีประโยชน์ต้องการจะแนะนำให้กับอาจารย์ ท่านอื่น โดยขอให้อาจารย์แบ่งปันเฉพาะสื่อการเรียนการสอน ที่ยินดีเผยแพร่ให้มีการนำไปใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • อาจารย์ สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อติดตั้งและเปิดให้นักศึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่อาจารย์กำหนดเข้า ศึกษา โดยมีค่าลงทะเบียน ทาง TNI-LMS จะเป็นตัวกลางและช่วยดำเนินการให้อาจารย์ในด้านของระบบ การจัดการ ทั้งธุรกรรมด้านต่างๆและการเงิน อาจารย์สามารถติดต่อ ศูนย์ ICC

ท่านจะเข้าร่วม TNI-LMS ได้อย่างไร

  • ในการใช้ทรัพยากรการศึกษาต่างๆใน TNI-LMS ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อาจารย์สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก TNI-LMS ผ่านทางเว็บไซต์ http://www....... และใช้ทรัพยกรการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • ใน การสร้างบทเรียนเพื่อทดลอง อาจารย์สามารถลงทะเบียนเป็น อาจารย์ ในห้องเรียน TNI-LMS โดยขอให้อาจารย์กรอกายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลที่ระบุสถานภาพอาจารย์ให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่ TNI-LMS จะตรวจสอบและให้การอนุมัติอาจารย์เข้าสร้างบทเรียนทดลองใน TNI-LMS ซึ่งจะติดตั้งในส่วน Experimental Zone (ห้องเรียนทดลอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ในการสร้างแบ่งปันสื่อการเรียนการส อน อาจารย์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก TNI-LMS แล้วสามารถแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนใน ศูนย์กลางการแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนได้ โดยทาง TNI-LMS ขอเวลาตรวจสอบสื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์แจ้งไว้สักระยะ หากสื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดก็จะนำขึ้นให้ทันที
  • ใน การสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ขอให้อาจารย์ติดต่อ TNI-LMS เพื่อการประสานานในรายละเอียดต่อไป อาจารย์สามารถติดต่อ ศูนย์ ICC

[ กลับหน้าแรก ]