วิชาพัฒนาส่งเสริมและแปรรูปไข่เพื่อคุณค่าทางโภชนาการ
(EGG101)

 This course requires an enrolment key

การพัฒนาและแปรรูปไข่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สามารถนำไปทำได้จริงในชีวิตประจำวัน

This course requires an enrolment key