การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศ / Information Technology Center Management
(ITE-303)

เป็น หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศ วางโครงร่าง และการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ งบประมาณและการเงิน จัดการและใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การบริหารจัดการจ้าง พัฒนาหลักในการจัดบริการต่างๆ การประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ การประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศ กลยุทธ์การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารศูนย์สารสนเทศ