MTE-417 Multimedia Design for Advertisement
(MTE-417 Multimedia Design for Advertisement)

คำอธิบายรายวิชา
หลักการการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขององค์กรและธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยเน้นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การออกแบบจัดหน้า จัดทำโปสเตอร์ ใบปลิวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิมพ์