INT-303 Software Engineering
(INT303)

วงจรชีวิตและเทคนิคพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น วิธีการ กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พื้นฐานการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินต้นทุน การนิยามและวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ รวมทั้งเครื่องมือและชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์