การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(INT-101)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาพรวมของแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หลักการของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนผังงาน แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์และนิพจน์ทางตรรก การควบคุมการไหลของโปรแกรม และโปรแกรมย่อย ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของข้อมูล การสร้างไฟล์ และตัวชี้ตำแหน่งไฟล์