Human Resource and Organization Management
(BUS-105)

การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย