การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ / Software Project Management
(ITE-305)

ศึกษาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทั้งด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การไหลของงานในกระบวนการ รูปแบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ในเรื่องการประเมินต้นทุน เรื่องการทำงบประมาณและเรื่องการจัดตารางเวลา การควบคุมโครงการที่รวมไป