มัลติมีเดียเทคโนโลยี / Multimedia Technology
(ITE-306)

เทคโนโลยีโครงสร้างส่วนประกอบของมัลติมีเดีย และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างมัลติมีเดีย ในรูปแบบของ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ ข้อความ และส่วนประกอบอื่นๆ โครงข่ายมัลติมีเดีย การแปลงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เสียงการบีบอัดเสียง และเทคโนโลยี MP3 , MPEG 1-2-4-และ 7 รูปแบบการตัดต่อ วีดีโอในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมการเข้ารหัส (Encoder) วีดีโอ รูปแบบโครงสร้าง WMV การทำ Streaming server รูปแบบ AVI , MPEG ,VCD DVD อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเว็บด้วยมัลติมีเดีย และการเขียนโปแกรมประมวลผลเสียง วีดีทัศน์ และภาพ รวมทั้งรูปแบบการสร้างเกมส์มัลติมีเดีย