INT-204 Information System Analysis and Design
(INT-204)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจำลองระบบ วิธีจำลองระบบ เทคนิคการจำลองระบบ กระบวนการและภาษาในการจำลอง การออกแบบกระบวนงาน ผังระบบงาน กระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key