ประกอบด้วยหัวข้อต่อ ต่อไปนี้

บทที่ 1   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

บทที่ 2   อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

บทที่ 3   การประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

บทที่ 4  ปริพันธ์ของฟังก์ชัน

บทที่ 5   การประยุกต์ปริพันธ์

ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ การสื่อสารระหว่างบุคคล และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ