รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (ENG-112) เนื้อหาประกอบด้วย 10 ปฏิบัติการหลักซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป (ENG-111) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์มากขึ้น รู้จักการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งวิธีทำการทดลองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

อาจารย์ผู้สอนและจัดทำบทเรียน

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร  ,  อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์ , อ.ดร.อุดร จันทร , อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ และ อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน