สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย (MT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในเว็บไซต์ ฝึกเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP เช่น การแสดงผลข้อมูล การแบ่งข้อมูลเป็นหน้า การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล รวมถึงการลบข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบนเว็บไซต์ได้ต่อไป