°.♡💗┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈💗♡.° ในรายวิชา "ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1" หรือ "Japanese for daily life 1" ʕっ• ᴥ • ʔっ ทุกท่านจะได้เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 🎋🎎 (´。• ᵕ •。`) ♡💗 มีการสอนไวยากรณ์ เรียนโครงสร้างประโยค และคำศัพท์ต่าง ๆ ประมาณ 130 คำ  เรียนผ่านสถานการณ์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อพบกับอาจารย์คนญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย เป็นสื่อการสอนเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 (JPN-101) °.♡💗┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈💗♡.°

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดทำบทเรียน

1. อ.สุเพ็ญนภา บุญเพิ่ม     2. อ.ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์     3. อ.วรินทร์ สุมนพันธุ์     4. อ.ดวงกมล ศีลเภสัชกุล     5. อ.วลี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

6. อ. Hitome YAMAGUCHI     7. อ.Shinsuke MURAOKA     อ.Naoya NISHIMURA