การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นทักษการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กำหนด การอ่านข้อความเพื่อศึกษารายละเอียดและเขียนสรุปใจความสำคัญได้

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ สำนวน และการสร้างประโยคที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกการฟังและการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน