ระบบจำนวนจริง การแก้ปัญหาสมการและอสมการโดยวิธีทางพีชคณิต ฟังก์ชั่นและกราฟ สถิติพื้นฐานเพื่อการพยากรณ์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการคิดต้นทุน ราคา ค่าแรง ภาษี ค่าของเงินตามเวลา การทำธุรกิจและการใช้คอมพิเตอร์เืพ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์