พื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบและแบบจำลองคลังข้อมูล การสร้างและการจัดการคลังข้อมูล โมเดลคลังข้อมูลหลายมิติและลูกบาศก์ข้อมูล ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์ และการนำคลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารธุรกิจ ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูลบนคลังข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การเลือกข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนำผลไปใช้งาน การเหมืองข้อมูลสำหรับการจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูล การคาดคะเนค่า การจัดกลุ่ม และการค้นหากฎสัมพันธ์

วีดีโอประกอบการสอนวิชา Data Mining โดยใช้ Software RapidMiner ซึ่งจะอธิบาย ขั้นตอนการทําเหมืองข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล การเลือกข้อมูล เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนําผลไปใช้งาน การเหมืองข้อมูลสําหรับการจําแนกหมวดหมู่ของข้อมูล (Classification) การจัดกลุ้ม (Clustering) และการค้นหากฎสัมพันธ์ (Association)