You are not logged in. (Login)
  • คำอธิบายรายวิชา
    หลักการการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขององค์กรและธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยเน้นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การออกแบบจัดหน้า จัดทำโปสเตอร์ ใบปลิวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิมพ์
  • หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทฤษฎีสีและการออกแบบ การออกแบบและตกแต่งภาพบิทแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์ การใช้ฟอนท์ที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
  • คำอธิบายรายวิชา หลักการออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประสม โดยการผสมผสานกันของสื่อหลายชนิด ประกอบด้วยข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง และดนตรี และเน้นพื้นฐานการออกแบบสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้