You are not logged in. (Login)
Sub-categories
การจัดการอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การตลาดเชิงสร้างสรรค์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท)
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ปริญญาโท)
การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร (ปริญญาโท)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (ปริญญาโท)
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (ปริญญาโท)

  • การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย