You are not logged in. (Login)
Sub-categories
การจัดการอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)

  • การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย