You are not logged in. (Login)
  • ระบบจำนวนจริง การแก้ปัญหาสมการและอสมการโดยวิธีทางพีชคณิต ฟังก์ชั่นและกราฟ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงตัวเลข การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการคิดต้นทุน ราคา ค่าแรง ภาษี ดอกเบี้ย ค่าของเงินตามเวลา การคำนวณทางธุรกิจต่าง ๆ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์