コース一覧

รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (ENG-112) เนื้อหาประกอบด้วย 10 ปฏิบัติการหลักซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป (ENG-111) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์มากขึ้น รู้จักการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งวิธีทำการทดลองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

อาจารย์ผู้สอนและจัดทำบทเรียน

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร  ,  อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์ , อ.ดร.อุดร จันทร , อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ และ อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน

ฝึกทักษะในการเขียนคำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาแอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนง่รที่จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็นต้น การฝึกเขียนคำสั่งแบบสตอร์ โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมูล

เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในเว็บไซต์ ฝึกเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP เช่น การแสดงผลข้อมูล การแบ่งข้อมูลเป็นหน้า การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล รวมถึงการลบข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบนเว็บไซต์ได้ต่อไป

วีดีโอประกอบการสอนวิชา Data Mining โดยใช้ Software RapidMiner ซึ่งจะอธิบาย ขั้นตอนการทําเหมืองข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล การเลือกข้อมูล เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนําผลไปใช้งาน การเหมืองข้อมูลสําหรับการจําแนกหมวดหมู่ของข้อมูล (Classification) การจัดกลุ้ม (Clustering) และการค้นหากฎสัมพันธ์ (Association)

พื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบและแบบจำลองคลังข้อมูล การสร้างและการจัดการคลังข้อมูล โมเดลคลังข้อมูลหลายมิติและลูกบาศก์ข้อมูล ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์ และการนำคลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารธุรกิจ ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูลบนคลังข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การเลือกข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนำผลไปใช้งาน การเหมืองข้อมูลสำหรับการจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูล การคาดคะเนค่า การจัดกลุ่ม และการค้นหากฎสัมพันธ์

Study the basics of data science. Understand the data collection methods and analysis techniques to increase the potential in business competitiveness including marketing, decision making, product improvement, directions and trends. Study the tools and techniques based on the fundamentals of data science. The focus of the topics will be on the breadth of knowledge and applications of problem solving.

The course weaves together previous study of algebra, geometry, and mathematical functions. Topics include fundamental concepts of algebra, functions and graphs, polynomials, exponential, and matrices. Many quizzes will be given during the semester along with a midterm written exam and a final written exam that requires the student to demonstrate understanding by showing work.

ระบบจำนวนจริง การแก้ปัญหาสมการและอสมการโดยวิธีทางพีชคณิต ฟังก์ชั่นและกราฟ สถิติพื้นฐานเพื่อการพยากรณ์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการคิดต้นทุน ราคา ค่าแรง ภาษี ค่าของเงินตามเวลา การทำธุรกิจและการใช้คอมพิเตอร์เืพ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นทักษการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กำหนด การอ่านข้อความเพื่อศึกษารายละเอียดและเขียนสรุปใจความสำคัญได้

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ สำนวน และการสร้างประโยคที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกการฟังและการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

°.♡💗┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈💗♡.° ในรายวิชา "ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1" หรือ "Japanese for daily life 1" ʕっ• ᴥ • ʔっ ทุกท่านจะได้เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 🎋🎎 (´。• ᵕ •。`) ♡💗 มีการสอนไวยากรณ์ เรียนโครงสร้างประโยค และคำศัพท์ต่าง ๆ ประมาณ 130 คำ  เรียนผ่านสถานการณ์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเมื่อพบกับอาจารย์คนญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย เป็นสื่อการสอนเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 (JPN-101) °.♡💗┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈💗♡.°

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดทำบทเรียน

1. อ.สุเพ็ญนภา บุญเพิ่ม     2. อ.ณัฐณิชา โรจนศิรินทร์     3. อ.วรินทร์ สุมนพันธุ์     4. อ.ดวงกมล ศีลเภสัชกุล     5. อ.วลี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

6. อ. Hitome YAMAGUCHI     7. อ.Shinsuke MURAOKA     อ.Naoya NISHIMURA