You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip LoginSkip Course categoriesSkip วิธีเรียนผ่านออนไลน์Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

ข่าวและประกาศ

 
Tanasin
ขอเชิญทดลองใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอน VDO Ondemand
by Tanasin Yatsungnoen - Thursday, 22 November 2012, 02:25 PM
 
ทำการเข้าสู่ระบบได้ที่ http://content.tni.ac.th
โดยใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ TNI E-Learning
Username: 5xxxxxxx-x@moodle
Password: xxxxxxxx


Tanasin
ลืมรหัสผ่านหรือ Login ไม่สามารถเข้าระบบได้
by Tanasin Yatsungnoen - Monday, 30 July 2012, 12:26 PM
 

Login E-Learning 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร(ICC)
อาคาร A ห้อง A301

Tanasin
วิชาการจัดการศูนย์สารสนเทศ
by Tanasin Yatsungnoen - Wednesday, 4 August 2010, 05:01 PM
 

Tanasin
วิชาบริการโครงการ Software CMM+CMMI
by Tanasin Yatsungnoen - Wednesday, 14 July 2010, 10:10 AM
 

Tanasin
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
by Tanasin Yatsungnoen - Wednesday, 14 July 2010, 10:10 AM
 


Available Courses

 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรม MATLAB การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม
 • หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรงและสภาพสมดุล แรงลัพธ์แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงในโครงสร้าง
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาพรวมของแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หลักการของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนผังงาน แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์และนิพจน์ทางตรรก การควบคุมการไหลของโปรแกรม และโปรแกรมย่อย ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของข้อมูล การสร้างไฟล์ และตัวชี้ตำแหน่งไฟล์
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ระบบการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการทำงานและส่วนประกอบของไฮดรอลิกส์และนิวเมทริกซ์ คํานวณและการออกแบบระบบควบคุมของไฮดรอลิกส์และนิวเมทริกซ์ พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมนิวแมติกส์ การควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบป้อนกลับ ชุดควบคุมโปรแกรมได้ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือกลแบบพิเศษ เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมการนําเข้าสู้การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบสมบูรณ์
 • คำอธิบายรายวิชา
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง การกระจายแบบอนุกรม เทย์เลอร์ และการประมาณค่าฟังชั่นมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัลเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังชั่นค่าเวคเตอร์ของหนึ่งตัวแปร
 • คำอธิบายรายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว การประยุกต์ของอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้น และ เมทริกซ์
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโบยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สารกึ่งตัวนำ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารเบื้องต้น เป็นต้น
 • ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจำลองระบบ วิธีจำลองระบบ เทคนิคการจำลองระบบ กระบวนการและภาษาในการจำลอง การออกแบบกระบวนงาน ผังระบบงาน กระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 • เป็น หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศ วางโครงร่าง และการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ งบประมาณและการเงิน จัดการและใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การบริหารจัดการจ้าง พัฒนาหลักในการจัดบริการต่างๆ การประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ การประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศ กลยุทธ์การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารศูนย์สารสนเทศ
 • วงจรชีวิตและเทคนิคพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น วิธีการ กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พื้นฐานการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินต้นทุน การนิยามและวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ รวมทั้งเครื่องมือและชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ศึกษาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทั้งด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การไหลของงานในกระบวนการ รูปแบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ในเรื่องการประเมินต้นทุน เรื่องการทำงบประมาณและเรื่องการจัดตารางเวลา การควบคุมโครงการที่รวมไป
 • ระบบจำนวนจริง การแก้ปัญหาสมการและอสมการโดยวิธีทางพีชคณิต ฟังก์ชั่นและกราฟ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงตัวเลข การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการคิดต้นทุน ราคา ค่าแรง ภาษี ดอกเบี้ย ค่าของเงินตามเวลา การคำนวณทางธุรกิจต่าง ๆ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีโครงสร้างส่วนประกอบของมัลติมีเดีย และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างมัลติมีเดีย ในรูปแบบของ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ ข้อความ และส่วนประกอบอื่นๆ โครงข่ายมัลติมีเดีย การแปลงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เสียงการบีบอัดเสียง และเทคโนโลยี MP3 , MPEG 1-2-4-และ 7 รูปแบบการตัดต่อ วีดีโอในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมการเข้ารหัส (Encoder) วีดีโอ รูปแบบโครงสร้าง WMV การทำ Streaming server รูปแบบ AVI , MPEG ,VCD DVD อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเว็บด้วยมัลติมีเดีย และการเขียนโปแกรมประมวลผลเสียง วีดีทัศน์ และภาพ รวมทั้งรูปแบบการสร้างเกมส์มัลติมีเดีย
 • คำอธิบายรายวิชา
  หลักการการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขององค์กรและธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยเน้นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การออกแบบจัดหน้า จัดทำโปสเตอร์ ใบปลิวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิมพ์
 • หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทฤษฎีสีและการออกแบบ การออกแบบและตกแต่งภาพบิทแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์ การใช้ฟอนท์ที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
 • คำอธิบายรายวิชา หลักการออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประสม โดยการผสมผสานกันของสื่อหลายชนิด ประกอบด้วยข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง และดนตรี และเน้นพื้นฐานการออกแบบสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
 • การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย
 • หากคุณยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เชิญเข้ามาร่วมเรียนไปกับเราเลย
 • วิชาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ นายท่านแมว ให้แก่เหล่าทาสมือใหม่ ทั้งการดูแล
  สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ และอื่น ๆ ที่ควรรู้
 • การพัฒนาและแปรรูปไข่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สามารถนำไปทำได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • CompTIA Network+ ติวพร้อมสอบ Certificate ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • CompTIA Security+ ติวพร้อมสอบ Certificate ทางด้านระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • CompTIA Project+ ติวพร้อมสอบ Certificate ทางด้านการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

ก้าวใหม่การศึกษาไทย ก้าวไกลการศึกษาโลก

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Today Sunday, 11 April 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30